گالری هنرمندان صنایع دستی
گالری هنرمندان صنایع دستی

توضیحات آگهی

مهدی وکیلی..اصفهان

شب چو در بستم و مست از می ‌نابش کردم
ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم
دیدی آن ت‍ُرک ختا دشمن جان بود مرا؟
گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم

× پشتیبانی