مشاغل ایرانی

ساخت مرکب خوشنویسی - نمایش و معرفی مشاغل ایرانی

آگهی پیدا نشد

ساخت مرکب خوشنویسی

مرکب خوش‌نویسی

از مهم ترین ابزار های یک خوش نویس مرکب خوش نویسی است.نوع سنتی مرکب برای کار خوش نویسی مناسب تر است و از انواع جوهر ها و مرکب های صنعتی نیز بهتر است.رنگ دانه اصلی جوهر خوش نویسی دوده است.